Wrocław, ul. Grabiszyńska 212/U7

+48 600 810 202

Śledź nas:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG FRYZJERSKICH
STUDIA FRYZUR “GABRIELLA”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z usług fryzjerskich świadczonych przez STUDIO FRYZUR GABRIELLA.
2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.studiofryzurgabriella.pl, oraz w salonie STUDIO FRYZUR GABRIELLA we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 212, lok. U7.
3. Klient ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usługi.
4. Skorzystanie z Usług przez Klienta oznacza akceptację zapisów niniejszego Regulaminu.
5. Niezastosowanie się Klienta do zasad zawartych w niniejszym Regulaminie skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności STUDIA za wykonaną Usługę.

§2 DEFINICJE
1. Ilekroć w Regulaminie użyte są poniższe terminy należy przez nie rozumieć:
a. STUDIO – STUDIO FRYZUR GABRIELLA, ul. Grabiszyńska 212, lok. U7,
53-235 Wrocław. NIP: 7471551453 , REGON: 532239344;
b. Klient – osoba, na rzecz której STUDIO realizuje Usługę;
c. Usługa – usługa fryzjerska świadczona przez STUDIO na rzecz Klienta;
d. Umowa – umowa, na podstawie której STUDIO świadczy Usługi na rzecz Klienta,
e. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ STUDIO
1. STUDIO FRYZUR GABRIELLA przyjmuje Klientów od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 20.00 oraz w soboty od godziny 8.00 do 16.00. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
2. Wizyty umawiane są osobiście lub telefonicznie.
3. Warunkiem wykonania pełnej Usługi jest punktualne przyjście Klienta na umówioną wizytę. W przypadku spóźnienia dłuższego niż 10 minut może wystąpić konieczność skrócenia Usługi lub odmowa jej wykonania. W uzasadnionych przypadkach STUDIO może odmówić wykonania Usługi lub odwołać bądź zmienić termin wizyty.
4. Umawiając Klienta na pierwszą wizytę STUDIO pobiera od Klienta zadatek w wysokości 200 – 400 zł (w zależności od Usługi). Zadatek jest płatny osobiście w siedzibie STUDIA lub przelewem na rachunek 25958410212003030194410001
5. Zadatek należy wplacicić w ciągu 24 godzin od chwili umówienia wizyty. Zadatek jest zaliczany na poczet wykonanej Usługi w dniu jej realizacji.
6. W przypadku zmiany terminu pierwszej umówionej wizyty w terminie 7 dni przed planowaną datą wizyty, zadatek zaliczany jest na poczet Usługi, która będzie realizowana w innym terminie (z zastrzeżeniem § 3 pkt 6).
7. W przypadku rezygnacji z Usługi w terminie 7 dni przed planowaną datą wizyty zadatek przepada i nie podlega zwrotowi.
8. W przypadku odwołania wizyty na 48 godzin przed umówionym terminem wizyty, zadatek przepada i nie podlega zwrotowi a zmiana terminu wizyty nie jest w tym przypadku możliwa. Każda następna wizyta traktowana jest jako pierwsza i wymaga zapłaty nowego zadatku.
9. W przypadku zrezygnowania lub anulowania trzech kolejnych następujących po sobie wizyt, przy kolejnej wizycie STUDIO pobiera zadatek na zasadach jak dla pierwszej wizyty.
10. W przypadku odwołania wizyty przez Klienta na 24 godziny przed umówionym terminem każdy Klient zapłaci STUDIO opłatę (postojową) w wysokości 200 zł.
11. Ceny wskazane w cenniku nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. STUDIO zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi, w zależności od ilości zużytego materiału, poziomu trudności Usługi oraz wymagań Klienta.
12. Udostępnianie danych osobowych przez Klientów podczas umawiania wizyt jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez STUDIO jako administratora danych osobowych.
13. Przed przystąpieniem do świadczenia Usługi Klient informuje stylistę o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych do wykonania Usługi (w szczególności o chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, chorobach skóry, alergiach na kosmetyki i inne).
14. W przypadku świadczenia Usługi na rzecz osób niepełnoletnich, Usługi związane z koloryzacją włosów wymagają zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Brak zgody rodzica lub opiekuna prawnego uniemożliwia wykonanie Usługi.
15. STUDIO nie ponosi odpowiedzialności za nieporządanee następstwa świadczonej Usługi w przypadku podania przez Klienta nieprawdziwych informacji lub nie podania informacji o stanie zdrowia.
16. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń stylisty przekazanych Klientowi podczas świadczenia Usługi. STUDIO nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje postępowania niezgodnego z zaleceniami pracowników STUDIO oraz stosowania nie zalecanych kosmetyków.
17. Na terenie STUDIA obowiązuje zakaz palenia (w tym papierosów elektronicznych), spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.
18. STUDIO nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w STUDIO.

§4 PROCEDURA REKLAMACYJNA
1. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w terminie 24 godzin od chwili wykonania Usługi.
2. Klientowi nie przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w przypadku skorzystania, w okresie, w którym zgłoszenie reklamacji byłoby dopuszczalne, z usług innego salonu fryzjerskiego, w przypadku samodzielnej ingerencji w efekty Usługi lub w przypadku
naruszenia przez Klienta zasad pielęgnacji włosów.
3. Rozpatrzenie reklamacji wymaga osobistego stawiennictwa Klienta w STUDIU po uprzednim uzgodnieniu terminu. STUDIO nie rozpatruje reklamacji na podstawie zdjęć.
4. W przypadku uwzględnienia reklamacji STUDIO dokonuje nieodpłatnej korekty zrealizowanej Usługi. W przypadku, w którym dokonanie korekty będzie się wiązać z wykonaniem dodatkowych usług lub czynności nieprzewidzianych w pierwotnej Usłudze, Klient zobowiązany jest uiścić należność z tego tytułu.
5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Klientowi przysługuje prawo do ponownego wykonania reklamowanej Usługi lub zwrotu całości lub części ceny.

§5 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest
STUDIO FRYZUR GABRIELLA,
ul. Grabiszyńska, nr 212, lok. U7, 53-235 Wrocław. NIP: 7471551453,
REGON: 532239344.
2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji Umowy z Klientem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celach marketingowych po uzyskaniu zgody Klienta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO). Dane osobowe przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lub do czasu przedawnienia
roszczeń wynikających z realizacji Usługi.
4. Ponadto dane osobowe są przetwarzane przez Administratora
a) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO w celu rozpatrzenia reklamacji – nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z Usługami;
b) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w celu obsługi zapytań Klientów lub potencjalnych klientów, nie dłużej niż przez czas niezbędny dla zrealizowania celu lub przez czas przedawnienia roszczeń;
c) na podstawie art. 6 ust 1 lit
c) RODO w celu wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych ciążących na Administratorze – przez czas przewidziany w przepisach prawa.
5. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla prawidłowej realizacji Usługi. W przypadku odmowy podania danych osobowych Usługa nie będzie mogła być zrealizowana.
6. Administrator może powierzać dane Klientów zewnętrznym dostawcom usług.
Odbiorcami danych osobowych są m.in. dostawca poczty elektronicznej, dostawca systemu obsługującego rezerwacje wizyt Klientów. Dane osobowe przetwarzane są w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.
7. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8. Klient ma prawo prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9. Jeśli dane Klienta przetwarzane są na podstawie zgody, Klient ma prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, do którego doszło na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. STUDIO ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez informowania o tym Klienta.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające w związku z realizacją Usług świadczonych przez STUDIO powinny być rozwiązywane polubown